اطلاعات پلیمری :

در صنایع پلیمری و بخصوص در صنایع تکمیلی اطلاعات کار همیشه مخفی میشود و به نسل بعد و افراد دیگر انتقال پیدا نمی کند .حتی می توان گفت که در یک شرکت عده ای از  اپراتور ها نیز  قلقهای به دست می آورند که به سایر همکاران خود در آن شرکت ارایه نمیدهند.در شرکتهای پیشرفته اما هر تجربه ای را مکتوب کرده و به کتاب تبدیل میکنند تا همه بتوانند آزآن تجربه استفاده کنند.حال شرکت مستربچ ستاره پلیمر قصد دارد تا حد توان تا آنجای که مقدورات اجازه میدهد از تجربیات علمی و عملی خود در کار با سایر همکارن با اشتراک بگذارد تا شاید قدیمی کوچک در راهی بزرگ برداشته باشد